The Beatitudes

The Beatitudes Sermon on the Mount
Tuesday, July 2, 2019